Giới thiệu

Giá trị cốt lõi
02 | 01 | 2014 - 4:44 AM

1. TẦM NHÌN: Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn - SFC là Công ty phát triển bền vững và hiệu quả, hướng đến mục tiêu trở thành một trong những công ty kinh doanh xăng dầu hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Lĩnh vực hoạt động
02 | 01 | 2014 - 4:46 AM

Kinh doanh nhiên liệu
Đây vẫn là hoạt động chủ lực của Công ty trong kế hoạch 5 năm (2013 - 2017), doanh thu tăng bình quân hàng năm ít nhất 5%, trong đó tỷ trọng bán lẻ chiếm 80%. Trong nhiệm kỳ, Công ty tính toán nguồn vốn hợp lý để đầu tư, nâng cấp các Trạm kinh doanh xăng dầu (KDXD) hiện nay để tăng sản lượng bán ra.