lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Đại hội đồng cổ đông